ที่ดินตาบอดทำยังไงดี แก้ปัญหาที่ดินตาบอด

คำว่า ที่ดินตาบอด ความจริงแล้ว เป็นภาษาชาวบ้าน ครับ ไม่บัญญัติไว้ ใน ส่วนใดๆ ของกฏหมาย แต่นักกฎหมาย และ ชาวบ้าน คนทั่วไปก็เข้าใจกันได้ดี หมายถึง ที่ดินที่ถูกล้อมรอบโดยที่อื่นๆ รอบข้าง ไม่มีส่วนใดติดถนน ไม่ติดทางสาธารณะ ถ้าเป็นสมัยก่อน ก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไร ก็เดินผ่านที่กันไปกันไม่ว่ากัน ได้โดยไม่มีปัญหา แต่ปัจจุบันปัญหาแน่ๆ อย่างน้อยๆ ถ้าะจะทำธุรกิจ อันใด กะใคร จะซื้อจะขาย จะเปลี่ยนมือก็จะมีปัญหา หรือ จะกู้แบ้งก์ จะจำนองขายฝาก ก็ไม่มีนายทุนคนไหนเอาแน่ๆ ทำอะไรจะมีปัญหาทั้งสิ้น ก็คงไม่มีใครอยากได้ล่ะครับ แต่ถ้าถ้าท่านใดยังหลงเหลือที่ตาบอดจากบรพบุรุษ ลองมาอ่านดูกัน ช่วยได้ครับ กฎหมายที่เกี่ยวกับ ทีดินตาบอด ก็คือ เรื่อง ทางจำเป็น ภาระจำยอมครับ ครับ ดังนี้ (ปพพ มาตรา 1349) “ที่ดินแปลงใดมีที่ดินแปลงอื่นล้อมอยู่จนไม่มีทางออกถึงทางสาธารณะได้ เจ้าของที่ดินแปลงนั้นจะผ่านที่ดินซึ่งล้อมอยู่ไปสู่ทางสาธารณะได้ ที่ดินแปลงใดมีทางออกได้แต่ต้องข้ามสระ บึง หรือทะเลหรือมีที่ชันอันมีระดับที่ดินกับทางสาธารณะสูงกว่ากันมากเจ้าของที่ดินจะผ่านที่ดินซึ่งล้อมอยู่ได้ ที่และวิธีทำทางผ่านต้องเลือกให้พอควรแก่ความจำเป็นของผู้มีสิทธิจะผ่าน […]

apconadmin

May 8, 2019

การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ผู้ประกอบการที่มีความประสงค์จะขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ให้เตรียมเอกสารหลักฐาน ยื่นต่อฝ่ายโยธา สำนักงานเขตในกรุงเทพมหานคร หรือเทศบาลท้องถิ่น หรือเมืองพัทยา ที่สถานที่ก่อสร้างนั้นตั้งอยู่ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข เอกสารต่าง ๆ ในการยื่นคำขอ และระยะเวลาพิจารณาอาจมีความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ โปรดศึกษาข้อมูลการขออนุญาตก่อสร้างแต่ละพื้นที่ได้ โดยสืบค้นคู่มือสำหรับประชาชนจากเว็บ ศูนย์รวมข้อมูลคู่มือสำหรับประชาชน หรือติดต่อที่สำนักงานเทศบาลท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น สำหรับพื้นที่ก่อสร้างในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้  ยื่นเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ดังนี้ 1) คำขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร (ข.1) 2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท 3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 4) สำเนาโฉนดที่ดิน จำนวน 5 ชุด 5) หนังสือรับรองของผู้ออกแบบงานสถาปัตยกรรม 6) สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมของผู้ออกแบบ 7) หนังสือรับรองผู้ออกแบบและคำนวณงานวิศวกรรม 8) สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผู้ออกแบบและคำนวณงานวิศวกรรม 9) หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานสถาปัตยกรรม (น.4) 10) สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมของผู้ควบคุมงาน 11) […]

apconadmin

August 16, 2018

กฎกระทรวง ฉบับ 55 ระยะร่น ขอบเขตอาคาร

กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ———————— อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 (3) และมาตรา 8 (1) (7) และ (8) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 31 มาตรา 35 มาตรา 48 มาตรา 49 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมอาคารออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ ข้อ 1 ในกฎกระทรวงนี้ “ อาคารอยู่อาศัย ” หมายความว่า อาคารซึ่งโดยปกติบุคคลใช้อยู่อาศัยได้ทั้งกลางวันและกลางคืน ไม่ว่าจะเป็นการอยู่อาศัยอย่างถาวรหรือชั่วคราว “ ห้องแถว ” หมายความว่า อาคารที่ก่อสร้างต่อเนื่องกันเป็นแถวยาวตั้งแต่สองคูหาขึ้นไป มีผนังแบ่งอาคารเป็นคูหาและประกอบด้วยวัสดุไม่ทนไฟเป็นส่วนใหญ่ “ ตึกแถว ” หมายความว่า อาคารที่ก่อสร้างต่อเนื่องกันเป็นแถวยาวตั้งแต่สองคูหาขึ้นไปมีผนังแบ่ง […]

apconadmin

January 1, 2016
Message us