การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

ผู้ประกอบการที่มีความประสงค์จะขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ให้เตรียมเอกสารหลักฐาน ยื่นต่อฝ่ายโยธา สำนักงานเขตในกรุงเทพมหานคร หรือเทศบาลท้องถิ่น หรือเมืองพัทยา ที่สถานที่ก่อสร้างนั้นตั้งอยู่ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข เอกสารต่าง ๆ ในการยื่นคำขอ และระยะเวลาพิจารณาอาจมีความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ โปรดศึกษาข้อมูลการขออนุญาตก่อสร้างแต่ละพื้นที่ได้ โดยสืบค้นคู่มือสำหรับประชาชนจากเว็บ ศูนย์รวมข้อมูลคู่มือสำหรับประชาชน หรือติดต่อที่สำนักงานเทศบาลท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
สำหรับพื้นที่ก่อสร้างในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

 1.  ยื่นเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ดังนี้
  1) คำขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร (ข.1)
  2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท
  3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
  4) สำเนาโฉนดที่ดิน จำนวน 5 ชุด
  5) หนังสือรับรองของผู้ออกแบบงานสถาปัตยกรรม
  6) สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมของผู้ออกแบบ
  7) หนังสือรับรองผู้ออกแบบและคำนวณงานวิศวกรรม
  8) สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผู้ออกแบบและคำนวณงานวิศวกรรม
  9) หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานสถาปัตยกรรม (น.4)
  10) สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมของผู้ควบคุมงาน
  11) หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมวิศวกรรม (น.4)
  12) สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผู้ควบคุมงาน
  13) รายการประกอบแบบ ผังบริเวณ แบบแปลน จำนวน 5 ชุด
  14) รายการคำนวณงานวิศวกรรม
 2. เจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารและอาจดำเนินการสำรวจสถานที่ก่อสร้าง ว่าตรงตามแบบที่ยื่นหรือไม่ โดยผู้ขอไม่จำเป็นต้องมีส่วนร่วมในการสำรวจพื้นที่ หากพิจารณาแล้วเสร็จจะแจ้งให้ดำเนินการรับใบอนุญาต
 3. เจ้าพนักงานท้องถิ่นลงนามอนุญาต ภายใน 45 วันนับตั้งแต่วันที่ยื่น (เฉพาะกรณีที่ไม่มีการแก้แบบ) และชำระเงินค่าธรรมเนียม หลังจากนั้นสามารถก่อสร้างได้ทันที
  การแจ้งขอเปิดใช้อาคาร
  เมื่อก่อสร้างเสร็จสิ้นแล้ว ต้องขอแจ้งเปิดใช้อาคาร ณ งานโยธา สำนักงานเขตในเขตกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือเทศบาลท้องถิ่นที่อาคารตั้งอยู่
  เอกสารที่ต้องใช้
  1) หนังสือแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร (กทม.4)
  2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท
  3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
  4) สำเนาใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (อ.1)
  5) สำเนาใบอนุญาตการตัดคันหินทางเท้า ลดระดับคันหินทางเท้า และ/หรือทำทางเชื่อมในที่สาธารณะ

การยื่นขอก่อสร้างอพาร์ทเมนต์ ทางเราจะเป็นผู้ดำเนินการให้ ฟรี