การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

การขออนุญาตก่อสร้างอาคารเป็นขั้นตอนสำคัญในกระบวนการก่อสร้าง เพื่อให้ได้การอนุญาตที่สมบูรณ์แบบ, คุณต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดโดยหน่วยงานท้องถิ่น โดยทั่วไปแล้ว, ขั้นตอนการขออนุญาตมีดังนี้:

 • หาข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายและข้อบังคับ:

ศึกษาข้อกำหนดและข้อจำกัดที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างในพื้นที่นั้น. ตรวจสอบกฎหมายสิ่งแวดล้อมและการให้อนุญาตจากหน่วยงานท้องถิ่น.

 • จัดทำเอกสารการขออนุญาต:

จัดทำเอกสารที่เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ, แผนที่, และการออกแบบ. รวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเช่น แผนการใช้ที่ดิน, ผลกระทบสิ่งแวดล้อม, และแผนการจัดการกับน้ำเสีย.

 • นัดหมายกับหน่วยงานท้องถิ่น:

ติดต่อหน่วยงานท้องถิ่นที่รับผิดชอบในการอนุญาต. นัดหมายกับเจ้าหน้าที่เพื่อพูดคุยและเข้าใจขั้นตอนและเอกสารที่ต้องการ.

 • ยื่นใบขออนุญาต:

ยื่นใบขออนุญาตตามขั้นตอนที่กำหนด. ตรวจสอบว่าได้รวบรวมเอกสารทุกประการและตรงตามข้อกำหนด.

 • การตรวจสอบ:

หน่วยงานท้องถิ่นจะตรวจสอบเอกสารและดำเนินการตรวจสอบสถานที่โครงการ. กรณีที่มีข้อกำหนดหรือปรับปรุงที่ต้องทำ, จะต้องปฏิบัติตาม.

 • การได้รับอนุญาต:

หากการตรวจสอบผ่าน, คุณจะได้รับการอนุญาตจากหน่วยงานท้องถิ่น. บางครั้งอาจมีเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติตาม.

 • การประกาศ:

หลังจากได้รับการอนุญาต, คุณอาจต้องทำการประกาศให้ทราบในท้องที่ที่ผู้ที่สนใจสามารถตรวจสอบข้อมูลได้.

 • การติดตั้งป้ายประกาศ:

ติดตั้งป้ายประกาศที่ระบุว่ามีการก่อสร้างอาคาร. ป้ายประกาศนี้อาจต้องติดตั้งตลอดระยะเวลาก่อสร้าง.

การขออนุญาตก่อสร้างอาคารต้องเตรียอะไรบ้าง ?

การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ต้องเตรียมหลักฐานดังนี้

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชา ชนของผู้ขออนุญาตและเจ้าของที่ดิน อย่างละ 1 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาตและเจ้าของที่ดิ้น อย่างถะ 1 ชุด
 • แบบก่อสร้างแผนผังและรายการประกอบแบบ อย่างละ 5 ชุด
 • สำเนาโฉนคที่ดินที่จะทำการก่อสร้าง จำนวน 1 ชุด (หรือเอกสารสิทธิ์อื่น ๆ)
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท วัตฤประส่งค์ ผู้มีอำนาจลงชื่อแทน นิติบุคคล ที่ขออนุญาตที่ออกให่ไม่เกิน 6 เดือน